TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Kustantamo Huipun henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § mukainen tietosuojaseloste, joka on päivitetty viimeksi 12.9.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Kustantamo Huippu (Y-tunnus 2613933-4)
Heinontie 7
34140 Mutala

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anne Kilpi
anne.kilpi@kustantamohuippu.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tuotteiden toimittamiseksi sekä asiakassuhteiden hoitamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

– Henkilön nimi
– Yrityksen/organisaation nimi
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Tilatut tuotteet ja niiden laskutus- ja maksutiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen lähteenä on tilauslomake, johon asiakas itse täyttää henkilötietonsa.

7. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot tallennetaan Kustantamo Huipun salasanasuojattuun laskutusjärjestelmään, jota käyttää vain rekisteristä vastaava henkilö

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään vain yrityksen sisällä, eikä niitä luovuteta tai siirretä ulkopuolisille muutoin kuin viranomaisten niin edellyttäessä tai maksujen perimiseksi tuotteista (esimerkiksi siirrettäessä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille).

9. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle voimassa olevan henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Kustantamo Huippu säilyttää asiakaan henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeellista asiakkaan tekemän tilauksen käsittelemiseksi sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tilauksen toimittamisesta.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Asiakkaalla on oikeus pyytää nähtäväksi omat henkilötietonsa sekä oikeus saada niistä jäljennös. Asiakkaalla on myös oikeus vaatia tietojen korjaamista tai oikaisemista. Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta:

  1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin;
  2. asiakas peruuttaa antamansa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
  3. asiakas vastustaa tietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä;
  4. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;
  5. henkilötiedot on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai Suomen lainsäädäntöön perustuvan Kustantamo Huippuun sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Tarkastusoikeuden mukaisen pyynnön voi tehdä osoitteeseen tilaukset@kustantamohuippu.fi.

12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asiakkaan asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli hän katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

13. Yhteydenotot

Asiakkaan oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen tilaukset@kustantamohuippu.fi.

14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.